środa, 27 marca 2013

Nowe przepisy fiskalne od 1 kwietnia 2013r.

Z dniem 1 kwietnia 2013 roku wchodzi nowe Rozporządzenie w sprawie stosowania kas rejestrujących, które zastąpi to z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Poza obecnie obowiązującymi przepisami reguluje ono dotychczas nieuregulowane, a niezwykle istotne dla prowadzenia z użyciem urządzeń fiskalnych działalności w praktyce, zagadnienia.

Minister Finansów przedstawił projekt rozporządzenia 4 marca 2013 r., w którym doprecyzowano, że obowiązek ewidencjonowania każdej sprzedaży, w tym zwolnionej, a także otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży całości lub części zapłaty. Ponadto uregulowano, dotąd nie znajdujące odwzorowania w przepisach podatkowych, reguły zwrotu bądź reklamacji towaru lub usługi, a także tryb postępowania w razie oczywistych pomyłek. W przypadku reklamacji, zwrotu, czy oczywistej pomyłki, podatnik będzie miał obowiązek stosować odrębną ewidencję.

Wprowadzono konieczność wyszczególniania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi, które dadzą możliwość ich jednoznacznie identyfikacji. Takie rozwiązanie, ma ułatwić organowi podatkowemu weryfikację prawidłowego rozliczenia podatku, a konsumentowi zagwarantować pełną kontrolę dokonywanych zakupów.
Nowe rozporządzenie mówi także o tym, że paragon fiskalny, o ile o to będzie rościł nabywca, ma zawierać jego NIP. Umożliwi to wystawianie paragonu pełniącego rolę tzw. faktury uproszczonej, w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekroczy 450 zł albo 100 euro.

Zmieniono zapis dotyczący obowiązkowych przeglądów technicznych kasy rejestrującej - zwrot „co 24 miesiące”, zastąpiono stwierdzeniem „nie rzadziej niż co 2 lata”. Natomiast dla kas użytkowanych przez taksówkarzy wprowadzono termin 25 miesięcy, co zagwarantuje dokonanie przeglądu kasy wraz z mającą analogiczny termin, legalizacją taksometru.

Zgodnie z przejściowym przepisem Rozporządzenia z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. , poz. 363), podatnicy użytkujący kasy, które zostały zakupione w czasie ważności decyzji Ministra Finansów lub świadectwa wydanego po 1 września 2011 r. mogą pracować z ich użyciem po upływie tego okresu. Warunkiem jest, by kasy te zapewniały prawidłowość rozliczeń podatnika.
na podstawie: fiskalne com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz